Algemene voorwaarden

1. ALGEMENE INFORMATIE

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel, is de website benalmadenabeach.com eigendom van ZARIQUEGUI HOSTELERÍA, S.L. (hierna te noemen HOTEL BENALMADENA BEACH), ingeschreven in het handelsregister van Vizcaya, Volume 6228, Folio 215, Entry 1 met Page BI-81908, met adres voor notificatiedoeleinden Calle Ortutxueta 1 – 1A, 48006 Bilbao, NIF B56780182 en e-mail reservas@benalmadenabeach.com.

 

2. AANVAARDING VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Het gebruik van deze website geeft de gebruiker de status van gebruiker van de site, wat inhoudt dat de gebruiker zich houdt aan deze algemene voorwaarden in de versie die gepubliceerd is op het moment van toegang. Om deze reden raadt HOTEL BENALMADENA BEACH de gebruiker aan deze voorwaarden aandachtig te lezen bij elke toegang tot de website.

 

Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van alle bezoekers en/of gebruikers om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn elke keer dat ze deze website bezoeken zorgvuldig te lezen, dus als ze het niet eens zijn met een van de voorwaarden die hierin worden beschreven, moeten ze afzien van het gebruik van deze website.

 

HOTEL BENALMADENA BEACH kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker het ontwerp, de presentatie en/of de configuratie van de website wijzigen, evenals een deel of de gehele inhoud, en de algemene voorwaarden en/of specifieke voorwaarden voor het gebruik wijzigen.

3. GEBRUIK VAN DE SITE

De gebruiker is zich ervan bewust en aanvaardt vrijwillig en uitdrukkelijk dat het gebruik van de site benalmadenabeach.com in elk geval uitsluitend onder zijn verantwoordelijkheid valt.

 

Tijdens het gebruik van de site benalmadenabeach.com verbindt de gebruiker zich ertoe zich te onthouden van gedragingen die het imago, de belangen en de rechten van BENALMADENA BEACH HOTEL of van derden kunnen schaden of die de site kunnen beschadigen, onbruikbaar maken of overbelasten of die op een of andere manier het normale gebruik van de site verhinderen.

 

De inhoud van de site benalmadenabeach.com wordt ter beschikking gesteld van de gebruiker met informatie van zowel eigen bronnen als bronnen van derden.

 

De opname van Inhoud op de website benalmadenabeach.com vormt in geen geval de levering van een dienst. De Gebruiker erkent dat de toepassing van de wet op specifieke gevallen niet automatisch is, maar kan variëren afhankelijk van zeer verschillende omstandigheden. HOTEL BENALMADENA BEACH raadt de gebruiker dan ook af om beslissingen te nemen op basis van de informatie in de inhoud zonder professioneel advies in te winnen.

 

HOTEL BENALMADENA BEACH is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen in de inhoud van deze website en aanvaardt geen enkele plicht of verplichting om de inhoud en informatie op deze website te controleren of te bewaken.

4. INDUSTRIEEL EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

De gebruiker erkent en aanvaardt door middel van deze algemene voorwaarden dat alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en/of andere elementen die zijn opgenomen in deze website (met inbegrip van maar niet beperkt tot handelsmerken, logo’s, handelsnamen, tekst, afbeeldingen, grafieken, ontwerpen, geluiden, databases, software, stroomschema’s, presentatie, “look-and-feel”, audio en video), het exclusieve eigendom zijn van HOTEL BENALMADENA BEACH en/of derden, die het exclusieve recht hebben om deze te gebruiken in het kader van de handel.

 

De toegang tot de website houdt in geen geval een verklaring van afstand, overdracht, licentie of gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten in, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden van de Website verlenen Gebruikers geen enkel ander recht op gebruik, wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare mededeling van de Website en/of de Inhoud ervan dan de rechten die hierin uitdrukkelijk zijn voorzien. Elk ander gebruik of exploitatie van andere rechten is onderworpen aan de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming die specifiek voor dat doel is verleend door ZARIQUEGUI HOSTELERÍA, S.L. of de derde eigenaar van de betreffende rechten.

 

Claims die kunnen worden ingediend door Gebruikers of derden met betrekking tot mogelijke inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten op de inhoud van deze website moeten worden gestuurd naar het volgende e-mailadres reservas@benalmadenabeach.com met de volgende informatie:

 

1.- Naam en achternaam, postadres en e-mailadres van de betrokken partij of, indien van toepassing, van de persoon die gemachtigd is om namens hen op te treden, met vermelding van de titel op grond waarvan zij de vertegenwoordiging houden (hierna de eiser genoemd).

 

2.- Een verklaring van de eiser dat hij/zij de eigenaar is van de vermeende geschonden rechten, inclusief zijn/haar fysieke of digitale handtekening.

 

3.- Nauwkeurige beschrijving van de inhoud die wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarop beweerdelijk inbreuk wordt gemaakt, evenals de exacte locatie ervan op de website.

 

4.- Uitdrukkelijke verklaring van de klager dat het gebruik van de inhoud heeft plaatsgevonden zonder toestemming van de eigenaar van de vermeende geschonden rechten.

 

4.1 Domeinnamen

 

De domeinnaam benalmadenabeach.com en al diegene die dienen om rechtstreeks toegang te krijgen tot deze site zijn, in dezelfde zin als in de vorige paragraaf genoemd, het exclusieve eigendom van HOTEL BENALMADENA BEACH. Het oneigenlijk gebruik hiervan in het kader van zakelijke activiteiten vormt een inbreuk op de rechten die voortvloeien uit hun registratie en zal worden vervolgd met de middelen die zijn voorzien in de wettelijke voorschriften.

 

4.2 Auteursrecht

 

De inhoud, teksten, foto’s, ontwerpen, logo’s, afbeeldingen, geluiden, video’s, animaties, opnames, computerprogramma’s, broncodes en in het algemeen elke intellectuele creatie op deze site, evenals de site zelf in zijn geheel, als een multimediaal artistiek werk, zijn auteursrechtelijk beschermd door de wetgeving inzake intellectueel eigendom.

 

4.3 Persoonlijk gebruik

 

HOTEL BENALMADENA BEACH geeft de gebruiker toestemming om de inhoud en/of elementen op de website uitsluitend voor persoonlijk, privé- en non-profitgebruik te gebruiken, te bekijken, tijdelijk te kopiëren, te downloaden en op te slaan, op voorwaarde dat in alle gevallen de herkomst en/of de auteur wordt vermeld en dat, indien van toepassing, het copyrightsymbool en/of de industriële eigendomsnotities van de eigenaar worden weergegeven.

 

Het gebruik van dergelijke elementen, hun reproductie, communicatie en/of verspreiding voor commerciële of lucratieve doeleinden, evenals hun wijziging, wijziging of decompilatie is strikt verboden.

 

Voor elk ander gebruik dan uitdrukkelijk is toegestaan, moet vooraf schriftelijke toestemming worden verkregen van de eigenaar van de rechten in kwestie.

 

4.4 Voorbehoud van acties

 

De gebruiker van deze website verbindt zich ertoe de hierboven vermelde rechten te respecteren en elke actie te vermijden die deze rechten zou kunnen schaden, en in elk geval behoudt HOTEL BENALMADENA BEACH zich het recht voor om alle juridische middelen of acties uit te oefenen die overeenstemmen met haar ter verdediging van haar legitieme intellectuele en industriële eigendomsrechten.

5. UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de werking van het portaal.

 

HOTEL BENALMADENA BEACH biedt geen garantie voor de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de website. HOTEL BENALMADENA BEACH is ook in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit:

 

1. Gebrek aan beschikbaarheid of toegankelijkheid van de website;

 

2. Onderbrekingen in de werking van de website of computerstoringen, telefoonstoringen, onderbrekingen, vertragingen of blokkades veroorzaakt door tekortkomingen of overbelasting van de telefoonlijnen, het internetsysteem of andere elektronische systemen die in de loop van de werking ervan worden geproduceerd;

 

3. De ongeschiktheid van de Website voor de specifieke behoeften van de Gebruikers en;

 

4. Andere schade die door derden kan worden veroorzaakt door onbevoegde tussenkomst buiten de controle van HOTEL BENALMADENA BEACH.

 

De afwezigheid van virussen of andere elementen op de website die door derden buiten HOTEL BENALMADENA BEACH worden geïntroduceerd en die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van de Gebruikers of in de elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen, wordt niet gegarandeerd.

 

HOTEL BENALMADENA BEACH neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de website en de inhoud ervan te beschermen tegen computeraanvallen door derden. HOTEL BENALMADENA BEACH garandeert echter niet dat onbevoegde derden geen toegang kunnen krijgen tot het soort gebruik dat de gebruiker van de website maakt of tot de voorwaarden, kenmerken en omstandigheden waarin dit gebruik plaatsvindt. HOTEL BENALMADENA BEACH is dan ook in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit een dergelijke onbevoegde toegang.

 

5.2 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor het gebruik van het portaal, de diensten en de inhoud door gebruikers

 

HOTEL BENALMADENA BEACH is in geen geval aansprakelijk voor het gebruik dat Gebruikers en/of derden kunnen maken van de website of de inhoud ervan, noch voor eventuele schade die hieruit kan voortvloeien.

 

HOTEL BENALMADENA BEACH sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebruik van de diensten en inhoud door de gebruikers of die te wijten is aan het gebrek aan waarheidsgetrouwheid, geldigheid, volledigheid en/of authenticiteit van de informatie die de gebruikers over zichzelf verstrekken en in het bijzonder, hoewel niet uitsluitend, voor schade van welke aard dan ook die te wijten is aan de imitatie van een derde door een gebruiker in eender welke communicatie via het portaal.

 

5.3 Uitsluiting van garanties en aansprakelijkheid voor de inhoud

 

HOTEL BENALMADENA BEACH is in geen geval aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit:

 

1. Schade van welke aard dan ook die te wijten is aan het gebrek aan wettigheid, betrouwbaarheid, bruikbaarheid, waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, volledigheid en tijdigheid van de Inhoud.

 

2. De ongeschiktheid voor enig doel en de teleurstelling van de verwachtingen die door de Inhoud worden gewekt.

 

6. WIJZIGING EN BEËINDIGING VAN DIENSTEN

De duur van deze site is in principe onbepaald, maar HOTEL BENALMADENA BEACH behoudt zich het recht voor om de levering van haar diensten op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten of te beëindigen, evenals deze algemene voorwaarden.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Deze algemene gebruiksvoorwaarden vallen onder het Spaanse recht. Alle geschillen met betrekking tot de website benalmadenabeach.com vallen onder de Spaanse jurisdictie, waarbij de partijen zich onderwerpen aan de rechtbanken en gerechtshoven van de stad Bilbao en hun hiërarchische meerderen, waarbij ze uitdrukkelijk afstand doen van alle andere jurisdicties indien deze afwijken van de hierboven vermelde jurisdicties.

 

De eenvoudigste en meest efficiënte manier om opheldering te vragen of een klacht, suggestie of opmerking in te dienen, is door een e-mail te sturen naar het adres reservas@benalmadenabeach.com.

 

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u deze Algemene Voorwaarden.

 

Copyright. ZARIQUEGUI HOSTELERÍA, S.L. Alle rechten voorbehouden en geregistreerd. Volledige of gedeeltelijke reproductie is verboden.

8. HOTELBELEID

Het volgende is het beleid van het Benalmadena Beach Hotel met betrekking tot boekingen gemaakt door gebruikers of klanten, ongeacht het kanaal waar ze vandaan komen. Dit beleid is van toepassing op alle klanten die verblijven in en een bezoek brengen aan het Benalmadena Beach Hotel.

8.1 Check-in tijd is vanaf 15:00 uur, en check-out tijd is vanaf 12:00 uur, behalve voor boekingen gemaakt via de website, die kunnen worden gemaakt tot 15:00 uur, onder voorbehoud van beschikbaarheid.

8.2 Huisdieren zijn niet toegestaan.

8.3 Roken is ten strengste verboden in de kamers en de gemeenschappelijke ruimten van het hotel. We informeren u dat roken in de kamers en/of gemeenschappelijke ruimten leidt tot schoonmaakkosten van 100 euro die betaald moeten worden tijdens het uitchecken, of die in rekening worden gebracht op de kaart die gebruikt is voor het betalen van de reservering. Roken is alleen toegestaan op de buitenterrassen die zijn aangeduid als rookruimte en op de terrassen van de kamers.

8.4 Wij informeren u dat de toegangen en gemeenschappelijke ruimten van het etablissement onder videobewaking staan, waarvoor Zariquiegui Hostelería S.L. verantwoordelijk is, en u kunt uw rechten van bescherming uitoefenen bij Zariquiegui Hostelería S.L. Voor meer informatie over de behandeling van uw persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

8.5 Voor informatie over het privacy- en gegevensbeschermingsbeleid kunt u terecht op onze website https://clientes.prodat.es/privacidad/MLG/MADI.

8.6 Toegang tot het parkeerterrein kan vanaf 14:00 uur en vertrek dient te geschieden voor 12:00 uur, of 15:00 uur in het geval van boekingen via onze website, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Toegang tot / vertrek van de parkeergarage buiten deze tijden is ook afhankelijk van beschikbaarheid en kan extra kosten met zich meebrengen. Het hotel is niet verantwoordelijk voor schade aan voertuigen in de parkeergarage of bij de in- en uitgangen van de parkeergarage.

8.7 Kinderen zijn minderjarigen tot 12 jaar, inclusief degenen die 12 jaar worden op de dag van vertrek (als ze 12 jaar worden tijdens het verblijf, worden ze niet als kinderen beschouwd). Daarentegen kunnen kinderen van 0-5 jaar gratis verblijven als ze een bed delen of een babybedje gebruiken (babybedje op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid).

8.8 Het hotel is niet verantwoordelijk voor de bezittingen die in de kamer worden gedeponeerd, noch voor de bezittingen die in de auto’s op de parkeerplaats van het hotel worden gedeponeerd. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor de bezittingen die in de kluis van elke kamer worden bewaard en alleen als deze is afgesloten met de bezittingen erin.

8.9 Houd er rekening mee dat voor boekingen van 4 of meer kamers speciale annulerings- en betalingsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn.

8.10 Door te reserveren geeft u Zariquiegui Hostelería S.L. / Hotel Benalmadena Beach uitdrukkelijk toestemming om in de toekomst de kaart die bij de reservering is gebruikt als betalingsgarantie, of de kaart die u heeft gebruikt voor de betaling van de reservering, te gebruiken in de volgende scenario’s: late annulering en daaruit voortvloeiende kosten indien de voorwaarden van het gereserveerde tarief dit bepalen, no-show of niet verschijnen in het etablissement, eventuele schade aan kamers of hotelfaciliteiten en lopende kosten met betrekking tot het verblijf. In het geval dat de persoon die de reservering maakt niet de persoon is die in het etablissement verblijft, en hij/zij een andere creditcard wenst om deze scenario’s te dekken, neem dan contact met ons op, omdat anders de kaart wordt gebruikt die voor de reservering of betaling is gebruikt.

8.11 De openingstijden en data van de zwembaden, restaurants, bars, fitnessruimte, gameroom, etc. zijn onderhevig aan wijzigingen als gevolg van de bezetting, het seizoen, de beschikbaarheid van het hotel en de werking van het hotel.